Альтернативна електроенергія


Встановлення генеруючих установок та установок зберігання енергії побутовими споживачами

Відповідно до п 5.5.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі – ПРРЕЕ) побутовий споживач, має в т.ч. право на:

1) встановлення згідно з Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі, а також Кодексом комерційного обліку у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам, сумарна встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, та дозволену до споживання потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (згідно з паспортом точки розподілу/передачі електричної енергії), та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;

2) продаж за "зеленим" тарифом постачальнику універсальних послуг електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного(-их) домогосподарства(-), сумарна потужність якої(-их) не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. Така(-і) генеруюча(-і) установка(-и) має(-ють) бути встановлена(-і) із можливістю відпуску електричної енергії в мережі ОСР відповідно до вимог Кодексу систем розподілу;

3) встановлення у своєму(-їх) приватному(-их) домогосподарстві(-ах) генеруючої(-их) установки(-ок), призначеної(-их) для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, відповідно до вимог Кодексу систем розподілу без можливості відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам;

4) встановлення установки зберігання енергії відповідно до вимог Кодексу систем розподілу.

Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї описані в розділі ХІ.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі – Правила) (зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2022 №1272 )

Взаємовідносини між побутовим споживачем та постачальником універсальної послуги, пов'язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, та розрахунками за неї, регулюються Правилами та договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, який є додатком 3 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Цивільним та Господарським кодексами України.

Побутовий споживач зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії.


Укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством

З метою продажу електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, за "зеленим" тарифом побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок).

Звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок)

Заява-повідомлення про встановлення генеруючої установки

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством (додаток 3 до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг)

До заяви-повідомлення споживач має надати:

  1. копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об'єкти нерухомого майна приватного домогосподарства
  2. копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  3. копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об'єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  4. інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за "зеленим" тарифом електричну енергію;
  5. згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

У заяві-повідомленні побутовий споживач обов'язково зазначає банківські реквізити рахунку для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за "зеленим" тарифом електричну енергію.

Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто, або через уповноваженого представника, або надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів.

Отримавши заяву-повідомлення з пакетом документів, ТОВ «Волиньелектрозбут» (надалі – Постачальник) протягом трьох робочих днів перевіряє достатність наданих документів та інформації. Постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки перевіряє повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також робить запит до адміністратора комерційного обліку- оператора системи передачі у порядку, визначеному адміністратором комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, що визначена законом. У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів чи виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, Постачальник протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надасть обґрунтовану відмову в її реєстрації.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків.
У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.
Споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

Після отримання повного пакета документів та за відсутності зауважень Постачальник реєструє заяву-повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення. Тільки при відповідності наданого пакету документів вимогам чинного законодавства Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір) вважається укладеним з дати реєстрації заяви-повідомлення.

Розрахунки за вироблену електричну енергію генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються постачальником універсальних послуг з дати реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.

У разі відсутності зауважень у постачальника універсальних послуг під час перевірки документів, наданих разом із заявою-повідомленням, постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії з дати введення в облік вузла обліку, придатного до проведення розрахунків за "зеленим" тарифом, зазначеної у паспорті точки розподілу (передачі) електричної енергії.

У разі наявності зауважень у постачальника універсальних послуг під час перевірки документів, наданих разом із заявою-повідомленням, постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії з першого числа місяця, у якому відбулася реєстрація заяви-повідомлення після усунення порушень, зазначених у зауваженнях.

Постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. При цьому, зміни передбачають те, що плата за вироблену електричну енергію за укладеними договорами про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом не нараховуватиметься у тому разі, якщо обсяг місячного споживання електроенергією приватним домогосподарством дорівнює нулю (згідно пп.11.3.23, 11.3.24 ПРРЕЕ (зі змінами)).

Величини «зеленого» тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.


З метою економії Вашого і нашого часу на оформлення документів щодо згенерованої СЕС/ВЕС електроенергії та розрахунків по "зеленому тарифу" працює електронний сервіс обміну документами "ВЧАСНО". Дякуючи цьому сервісу (безкоштовному для Вас) - ви швидко зможете отримати та підписати Акти/Звіти, довідатись про обсяг та вартість виробітки електроенергії генеруючою установкою домогосподарства!

Можливості дистанційного сервісу:

Для використання електронного сервісу, необхідно звернутися в місцевий ТЦОК або представництво ТОВ "ВЕЗ".

"Зелені" тарифи на електричну енергію для приватних домогосподарств

З 01.07.2024-30.09.2024 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.04.2024-31.06.2024 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.01.2024-31.03.2024 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.10.2023-31.12.2023 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.07.2023-30.09.2023 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.04.2023-30.06.2023 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.01.2023-31.03.2023 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.10.2022-31.12.2022 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.04.2022-30.09.2022 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.01.2022-31.03.2022 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.10.2021-31.12.2021 (включно) "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.07.2021-30.09.2021 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.04.2021-30.06.2021 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.01.2021-31.03.2021 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.10.2020-31.12.2020 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.07.2020-30.09.2020 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.04.2020-30.06.2020 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.01.2020-31.03.2020 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.10.2019-31.12.2019 (включно) «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

З 01.07.2019-30.09.2019 (включно) "Зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд

З 01.07.2019-30.09.2019 (включно) "Зелені" тарифи на електричну енергію для приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт

З 20.04.2019-30.06.2019 (включно)

З 01.01.2019-19.04.2019 (включно)

Стан розрахунків з приватними домогосподарствами за куповану електричну енергію за "зеленим" тарифом

2022 2023
січень 100% 100%
лютий 100% 100%
березень 100% 100%
квітень 100% 100%
травень 100% 100%
червень 100% 100%
липень 100% 100%
серпень 100% 100%
вересень 100% 100%
жовтень 100% 100%
листопад 100% 100%
грудень 100% 100%
Інформація станом на 31.05.2023

Розрахунковий період Обсяг виробленої електричної енергії приватними домогосподарствами, тис. кВт*год Загальна сума нарахування (до сплати) споживачам (без ПДФО, ВЗ), тис. грн Сума виплат просьюмерам, тис грн. Залишок невиплачених коштів (до сплати), тис. грн Сума, яку має сплатити ПУП до НЕК за послугу з передачі (без ПДВ), тис. грн % розрахунку ПУП з НЕК за передачу, % Сума, яку має компенсувати НЕК до ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (без ПДВ), тис. грн Сума, яку сплатив НЕК до ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (без ПДВ), тис. грн % розрахунків НЕК з ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, %
Загальна сума виплат, тис. грн Дата оплати
грудень 2023 260,04 1380,56 1371,86 30.01.2024 8,70 49337,93 100,00 688,56 688,56 100,00
січень 2024 590,66 3226,10 3202,04 14.03.2024 24,06 54650,68 100,00 1797,79 1797,79 100,00
лютий 2024 1178,85 6426,10 6374,36 04.04.2024 51,75 46030,39 100,00 4861,41 4861,41 100,00
березень 2024 3256,18 17787,91 17649,63 30.05.2024 138,28 46176,13 100,00 14744,08 14744,08 100,00
квітень 2024 4832,77 27416,76 26951,73 28.06.2024 465,03 39624,54 5,80 22848,37 22848,37 100,00
травень 2024 7142,25 40333,82 0 40333,82 38601,95 0 29496,02 0 0
Всього 17260,76 96571,25 55549,61 41021,64 274421,62 74436,22 44940,20
* 18.06.2024 року проведена виплата коштів просьюмерам в сумі 4601,66 тис.грн. за II та III квартали 2022 року (перерахунок згідно постанов НКРЕКП від 03.11.2023 р. №2059 та №2061)